Verslag Stedelijk netwerkoverleg digitaal

Op 30 september 2021 heet het Stedelijk Netwerkoverleg digitaal plaatsgevonden. Tijdens de bijeenkomst hebben Expertisecentrum Oefenen.nl, Cybersoek en Stichting aan de knoppen gepresenteerd. Oefenen.nl is dieper ingegaan op het digitale leermateriaal Klik en Tik. Cybersoek heeft verteld over de Basistraining Digitale vaardigheden voor vrijwilligers. Stichting aan de knoppen heeft de door hen aangepaste versie van Klik en Tik getoond aan de aanwezigen.

Brainstorm: 3 thema’s

Na het plenaire gedeelte hebben de aanwezigen gebrainstormd over drie thema’s: passend leermateriaal, vrijwilligers werven en samenwerking formeel & informeel aanbod. Dit gebeurde aan de hand van vragen zoals: wat is je droom en/ of doel? Hoe wil je het doel bereiken? En wat/wie heb je hiervoor nodig? Lees hieronder de uitkomst van deze sessies.

Thema 1 | passend leermateriaal

Algehele conclusie: over het algemeen zijn de deelnemers redelijk tevreden over het beschikbare leermateriaal. Er zijn nog wel een aantal aanvullingen die voor meerwaarde kunnen zorgen:

 • Dromen/doelen:
  • Passend lesmateriaal voor echte starters,dat wil zeggen bijna 100 % digibeet en geen Nederlands of Engels beheersend. Er is geen materiaal maar in die situaties is het dan ook noodzakelijk om één op één begeleiding te geven en samen de eerste stappen te zetten.
  • Het leermateriaal voor beginners is meestal gericht op ouderen waardoor het voor jongeren niet aantrekkelijk is en de voorbeelden niet aansluiten bij hun behoeften.
 • Hoe wil je het doel bereiken?
  • Een standaard intake om niveau en leerbehoefte in kaart te brengen van de leerder.
  • Bij de verschillende organisaties is ervaring welk materiaal goed werkt bij welke vraag en doelgroep. Deze ervaring zou centraal gedeeld kunnen worden (unitedwave?
 • Wat heb je daarvoor nodig?
  • Het zou fijn zijn als een neutrale, niet belanghebbende organisatie een inventarisatie zou kunnen maken per leervraag en welk materiaal daarbij gebruikt kan worden.
 • Verdere behoeften buiten leermateriaal.
  • Computers/laptops voor
  • Internet voor de leerder (stadswifi net zoals Stadswater, OBAtoegang tot wifi)

Thema 2 | vrijwilligers werven 

Algehele conclusie: In veel organisaties en stadsdelen is behoefte aan nieuwe vrijwilligers omdat veel vrijwilligers zijn gestopt in Corona en die zijn nog niet allemaal teruggekomen. Uit de brainstorm kwam het volgende:

 • Dromen/doelen:
  • Er komt bijvoorbeeld meer aanbod m.b.t. digitale vaardigheden. Vrijwilligers moeten zelf ook digitaal vaardig zijn of worden gemaakt. Soms werken de vrijwilligers ook met privacygevoelige informatie, daar moet ook meer aandacht voor komen.
  • De vrijwilligers moeten goede begeleiding krijgen vanuit de organisatie, een doorgaande leerlijn en professionaliseren is belangrijk.
  • Misschien moeten digitaal vrijwilligers wel beter worden gescreend (VOG?)
  • Het is ook belangrijk om de goede vrijwilligers te werven en goed te matchen.
  • Meer focus op professioneel projectleiderschap binnen de organisaties.
  • Het werven van digitaal(vaardige) vrijwilligers is nog lastiger dan het werven van andere vrijwilligers. 
 • Hoe wil je het doel bereiken?
  • We moeten meer out-of-the-box denken met betrekking tot het werven van nieuwe vrijwilligers. Andere vindplekken, samenwerken met bedrijven, meer gebruik maken van (social) media.
  • Vooral meer samenwerken met elkaar en kijken wie bepaalde taken kan oppakken. Het moet een gezamenlijke inspanning zijn.
  • De meningen verschillen of het werven van nieuwe vrijwilligers stadsbreedmoet worden geregeld of binnen de stadsdelen.
 • Wat heb je daarvoor nodig?
  • Ook een belangrijke vraag wie dit op zich zou moeten nemen. Is een omvangrijke taak en je moet goed op de hoogte zijn van wat er speelt in de verschillende organisaties.  

Thema 3 | Samenwerking formeel en informeel aanbod

 • Dromen/doelen:
  • Er is sowieso weinig formeel aanbod en het aanbod wat er is, is niet zichtbaar of bekend bij de informele organisaties.
  • Er moet meer regie komen vanuit de overheid; zij moeten digi-vaardigheden en middelen beter faciliteren
  • Er moeten meer veilige plekken komen om bij privacygevoeligeinformatiehulp te krijgen, zoals alles wat met DigiD te maken heeft.
  • Ook de formele organisaties zouden een train-de-trainer cursus moeten doen.
  • Formeel aanbod moet toegankelijker worden bij doorverwijzing.
  • Een digitaal kenniscentrum.
 • Hoe wil je het doel bereiken?
  • Nog meer samenwerking en afstemming tussen informele en formele organisaties, door middel van regelmatige contactmomenten
  • Randvoorwaarden voor digi-vaardigheden (zoals middelen etc.) moeten aanwezig zijn, gemeente moet dit faciliteren (meer geld).
 • Wat heb je daarvoor nodig?
  • Steviger beleid vanuit de overheid en de gemeente
  • Concrete terugkoppeling vanuit het formele aanbod, niet alleen ‘ik neem het mee’
  • Meer structureel aanbod

Volgend overleg

De datum en inhoud voor het volgende stedelijk netwerkoverleg digitaal zijn nog niet vastgesteld. We houden jullie op de hoogte via de nieuwsbrief. Suggesties voor de inhoud zijn altijd welkom.

Delen via

Webdesign: Maatwwwerk | Vormgeving: Dsyner